Επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ιερωνύμου προς τον Υπουργό Υγείας

Διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου μας ἐπιθυμοῦμεν ἵνα καταστήσωμεν ὑμᾶς κοινωνόν ἑνός σοβαροῦ προβλήματος σχετικόν μέ τό Γενικόν Νοσοκομεῖον τῆς Πόλεώς μας, τό ὁποῖον τάς τελευταίας ἡμέρας ἀπασχολεῖ τήν τοπικήν  μας κοινωνίαν.

Ἐπληροφορήθημεν ἐκ τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου ὅτι τάς πρώτας ἡμέρας τοῦ νέου ἔτους μετεκινήθη εἷς ἀναισθησιολόγος ἐκ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Αἰγίου εἰς τό Πανεπιστημιακόν Νοσοκομεῖον τῶν Πατρῶν, ἐνῶ πρό διμήνου ὡσαύτως εἶχεν μετατεθεῖ εἷς ἀκόμα ἀναισθησιολόγος εἰς τό ἴδιον Νοσοκομεῖον.

Ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω μεταθέσεων ἦτο ἡ ἰσχυρά ἀποδυνάμωσις τοῦ τμήματος ἀναισθησιολογίας τοῦ Ἱδρύματος τῆς Πόλεώς μας, καθώς οἱ ἐναπομείναντες δύο ἀναισθησιολόγοι ἀδυνατοῦν νά ἀνταποκριθῶσι ἐπαρκῶς εἰς τά ἐπιβεβαρυμένα καθήκοντά των ἤτοι νά ἐξυπηρετήσωσι καθημερινῶς  τά δεκάδες ἐπείγοντα περιστατικά παραλλήλως μέ τάς προγραμματισμένας χειρουργικάς ἐπεμβάσεις εἰς τήν ὀρθοπεδικήν καί χειρουργικήν κλινικήν τοῦ Ἱδρύματος.

Ὡς ἐκ τούτου, ὡς ὑποστηρίζει τό ἰατρικόν προσωπικόν, τίθεται εἰς κίνδυνον ἡ ὑγεία τῶν ἀσθενῶν.

Ἄς σημειωθῇ ὅτι τό Νοσοκομεῖον τοῦ Αἰγίου προσφέρει ὑγειονομικάς ὑπηρεσίας εἰς τόν λαόν τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Αἰγιαλείας καί τῶν Καλαβρύτων, συχνάκις ὅμως καλεῖται νά περιθάλψῃ  ἀσθενεῖς  καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀχαῒας, ἀποτελεῖ δέ μοναδικόν διά τήν περιοχήν μας δυναμικόν κρατικόν πυλῶνα περιθάλψεως καί ἀναπτύξεως, ὅστις λειτουργεῖ ὑποδειγματικῶς καί ἀξιοζήλως.

Ὅθεν ἐκφράζομεν πρός ὑμᾶς θερμήν παράκλησιν, ἐγνωμένης τῆς εὐαισθησίας ὑμῶν εἰς τά θέματα τῆς ὑγείας, ὡς καί τῆς ἀκαταπονήτου προσπαθείας τήν ὁποίαν, ἐν μέσῳ μάλιστα τῆς φοβερᾶς πανδημίας,  μετά ἐνθέρμου ζήλου καταβάλλετε διά τήν ἐπιτυχῆν  ὀργάνωσιν καί λειτουργίαν τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου τομέως, ὅπως, εἰς τά πλαίσια  τῶν ἁρμοδιοτήτων σας, μεριμνήσητε διά τήν ἐπίλυσιν  τοῦ ἀνακύψαντος θέματος ὡς καί γενικώτερον διά τήν ἐπαρκῆν  στελέχωσιν τοῦ Νοσοκομείου μας, ὥστε νά ἀνταποκριθῇ εἰς τάς συνεχῶς αὐξανομένας ὑγειονομικάς ὑποχρεώσεις του πρός ἐξυπηρέτησιν καί διασφάλισιν τῆς ὑγείας τοῦ θεοφιλοῦς λαοῦ μας.

Εὐελπιστοῦντες εἰς τήν κατανόησιν καί τήν θετικήν ἀνταπόκρισιν σας, εὐχόμεθα αἴσιον δημιουργικόν καί καρποβριθές τό νέον ἔτος 2021.

Διαβάστηκε 108 φορές
Top