ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

 Για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των   συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)

 

Προϋπολογισμός: 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Έργο: Ενίσχυση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων.
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Χρονική Διάρκεια: Τρείς μήνες.

1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Φορέα
 
 Επωνυμία  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 Ταχυδρομική διεύθυνση  ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ 41
 Πόλη  ΑΙΓΙΟ
 Ταχυδρομικός Κωδικός  25 100
 Τηλέφωνο  2691021777 (εσωτ.202)
 Φαξ  26910 60127
 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.imkalaig.gr
 Αρμόδιος για πληροφορίες  π. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

1.2. Κύρια δραστηριότητα του φορέα

Η κύρια δραστηριότητα του φορέα είναι η Κοινωνική μέριμνα και υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε ευπαθείς ομάδες, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ..
 
1.3. Στοιχεία Επικοινωνίας και Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης όπως και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγματα) διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.imkalaig.gr σε ηλεκτρονική μορφή.
 
1.4. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
 
1.4.1. Είδος διαδικασίας
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια
«ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου καί του ΦΠΑ)
 
1.4.2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
 
Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης που πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του έργου
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ»
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
1.5. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια και Συστηματική Παράδοση Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας. Η Διαγωνιστική Διαδικασία οργανώνεται σε τρείς (3) Διακριτές Ομάδες, ως εξής:
 
ΟΜΑΔΑ 1 ( Μακαρόνια και Ρύζι)
 
ΟΜΑΔΑΣ 2 (Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα)
 
ΟΜΑΔΑ 3 (Γάλα Εβαπορέ)
 
Οι διανομές θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν στην Τράπεζα Τροφίμων της Ιεράς Μητροπόλεως με την επωνυμία «ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10 ΑΙΓΙΟ.
 
Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία ή σε περισσότερες «Ομάδες», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη «Ομάδα». Για την οικονομική προσφορά χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται ηλεκτρονικά. Το πρότυπο (σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να συμπληρωθεί, δηλώνοντας τον αριθμό των ομάδων για τις οποίες δίνεται η προσφορά και αναγράφοντας την τιμή για κάθε προϊόν της ομάδας, στην αντίστοιχη μονάδα μέτρησης που ζητείται. Στον Φάκελο Οικονομικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονομική προσφορά μόνο. Προσφορές που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες θα απορρίπτονται ως ελλείπεις. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε ποσό 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα είδη της κάθε ομάδας είναι:
 
Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή ομάδας).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων έως 31/09/2020.
 
1.6. Θεσμικό πλαίσιο
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 
1. Τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ισχύει σήμερα.
 
2. Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα».
 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. Σελίδα | 7 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).
 
5. Των Π.Δ. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 «Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), «Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών».
 
1.7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 10/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Ρωμανιώλη 41, τηλ 2691021777, fax 2691060127. Οι προσφορές κατατίθενται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
 
1.8. Δημοσιότητα
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.imkalaig.gr και σε ηλεκτρονική μορφή.
 
1.9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή με email) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 06/08/2020 ώρα 11:00 π.μ. Στις 07/08/2020 θα ακολουθήσει γραπτή ανακοίνωση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Η IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
 
1.10. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
 
Εμπιστευτικότητα:
 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
 
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσμεύει την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
2.1. Γενικές Πληροφορίες
 
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• Τα έντυπα υποβολής συμπληρωμένα (Αίτηση, Δικαιολογητικά, Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)
 
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
 
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.imkalaig.gr και σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού Τύπου), χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
 
2.1.3. Γλώσσα
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 
2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
 
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
 
2.2.2. Λόγοι αποκλεισμού
 
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
• Όσοι δεν καταθέσουν και δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής.
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
 
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 
ε) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
 
2.2.3. Φάκελος Συμμετοχής
 
Α. Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Δικαιολογητικά»)
 
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής (υπάρχει υπόδειγμα)
 
2. Φορολογική Ενημερότητα
 
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 
4. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον προμηθευτή:
- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
- Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
 
5. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων:
- Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παράτημα της Διακήρυξης.
 
6. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τις συσκευασίες στις οποίες θα διατίθενται τα προϊόντα (Εάν οι συσκευασίες που προσφέρει ο προμηθευτής δεν είναι εντός των ορίων που περιγράφει η παρούσα διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β προσφορά θα απορρίπτεται. Ομοίως, εάν η
περιγραφή της συσκευασίας δεν είναι επαρκής η προσφορά θα απορρίπτεται). Συντάσσεται από τον προμηθευτή.
 
Β. Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Οικονομική Προσφορά»)
 
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο κατάλληλα.
 
Ο Συνολικός Φάκελος υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τους δυο φακέλους
 
(Δικαιολογητικά, Οικονομική Προσφορά) και να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς
και τα στοιχεία του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης η Οικονομική Προσφορά δεν αποσφραγίζεται.
 
2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει συνολική τιμής για τις εκτιμώμενες ποσότητες για την εκάστοτε ομάδα.
 
2.4. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
 
2.4.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ 41 251 00 ΑΙΓΙΟ.
 
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ όπου γίνεται και χρονοσήμανση.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Ο Φορέας που αναθέτει ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
 
2.4.2. Περιεχόμενο Προσφορών
 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

 

  Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία   προσδιορίζονται Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη   σειρά που ζητούνται.
  Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής       Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.

 

2.4.3. Λόγοι απόρριψης προσφορών

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
 
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
 
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης.
 
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
 
7. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα
χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
 
8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
 
3.1. Αξιολόγηση Προσφορών
 
Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή όλες τις Ομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνέχεια. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα χωριστά με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας. Προσφορές που δεν αναφέρουν τιμές για όλα τα είδη μιας ομάδας δεν θα αξιολογούνται.
 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) για την κάθε Ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, η καθαρή αξία κάθε είδους ανά ζητούμενη μονάδα ποσότητας πολλαπλασιάζεται με την εκτιμώμενη ποσότητα. Τα γινόμενα για όλα τα είδη της ομάδας αθροίζονται και προκύπτει η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα (χωρίς ΦΠΑ). Γίνετε σύγκριση ανά ομάδα και επιλέγετε η χαμηλότερη τιμή.
 
Η κατακύρωση ομάδας τελικά γίνεται στον Προμηθευτή, Συνεταιρισμό ή στην Ένωση Προμηθευτών, του οποίου/των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος/οι οποίοι προσέφερε/ πρόσφεραν ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
 
3.2. Ματαίωση Διαδικασίας
 
Ο Φορέας που αναθέτει, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης
 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις
περί δημοσίων συμβάσεων.
 
3.3. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης
 
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ www.imkalaig.gr θα αναφέρει τους επιτυχόντες προμηθευτές, καθώς και τις τιμές που προσφέρθηκαν για κάθε είδος των επιτυχόντων προμηθευτών.
 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Φορέα που αναθέτει.
 
Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην κατά δήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ο Φορέας που αναθέτει θα υπογράψει σύμβαση με τον επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο.
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του συνολικού ποσού της σύμβασης. Η Χρονική διάρκεια πρέπει να έχει ισχύ 30 ημερών μετά την λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης κατατίθεται νέα εγγυητική επιστολή.
 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
 
3.4. Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις
 
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέας που αναθέτει.
 
Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
4.1. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
 
4.2. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
 
4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
 
β) ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης,
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
5.1. Τρόπος πληρωμής
 
Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του και τον αντίστοιχο ΦΠΑ όπως ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των προϊόντων.
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των «Συμβατικών Τμηματικών Παραδόσεων» των προϊόντων και με την κατάθεση όλων των προβλεπόμενων στο νόμο παραστατικών από τον προμηθευτή στην Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις. Οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με την χρηματοροή του προγράμματος.
 
5.2. Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών
 
Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στους στο κοινωνικό παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης μέ επωνυμία «ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», Π. Χαραλάμπους 10 251 00 ΑΙΓΙΟ .
Το τελικό Πρόγραμμα διανομής θα συμφωνείται μεταξύ του Φορέα που αναθέτει και του Προμηθευτή, τουλάχιστον 1 με 2 ημερολογιακές ημέρες πριν την Παράδοση.
 
Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα).
 
5.3. Παραλαβή ειδών
 
H παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής
 
5.4. Ποιοτικός Έλεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων – Δειγματοληψίες
 
Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό.
 
1. Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής.
 
2. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.
 
3. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κλπ) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων
σωμάτων κ.τ.λ.) δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά και να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.
 
4. Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η
επιτροπή μπορεί να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.
 
5. H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες
 
6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία κλπ) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία.
 
7. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
 
8. Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος.
 
9. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομίζει ανάλυση τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, εφόσον επίσης του ζητηθεί.
 
5.5. Απόρριψη συμβατικών υλικών – πλημμελής ποιότητα - Αντικατάσταση
 
Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα επιστρέφονται στον προμηθευτή προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο προμηθευτής να αντικαταστήσει τα προϊόντα λύνεται η σύμβαση.
 
5.6. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
 
5.7. Αναπροσαρμογή τιμής
 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
 
5.8. Διάρκεια της Σύμβασης
 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής εως τρείς μήνες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας Ειδών Ανά Ομάδα

 ΟΜΑΔΑ 1 (Μακαρόνια και Ρύζι)
 1  Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6  Συσκευασία 500 γρ.  ΤΕΜΑΧΙΑ  300
 2  Μακαρόνια πένες  Συσκευασία 500 γρ.  ΤΕΜΑΧΙΑ  100
 3  Ρύζι κίτρινο (Α΄ποιότητας)  Συσκευασία σακι  ΚΙΛΑ  150
 4  Ρύζι λευκό (Α΄ποιότητας)  Συσκευασία σακί  ΚΙΛΑ  150

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Μακράς Διαρκείας)
 1  Γαλα Συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ)  Συσκευασία 350-450γρ.  ΚΟΥΤΙΑ 480 

 

ΟΜΑΔΑ 3 (Πουλερικά Κατεψυγμένα)
  1  Κοτόπουλο κατεψυγμένο  Συσκευασία  ΚΙΛΑ 500 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προδιαγραφές και περιγραφή ειδών

ΟΜΑΔΑ 1 (Μακαρόνια και Ρύζι)
 
Ζυμαρικά: Μακαρόνι, σπαγγέτι, κριθαράκι μέτριοΤα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός Σελίδα | 28 ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.
 
Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 25 κιλών (σακί).
 
ΟΜΑΔΑ 2 (Γάλα Εβαπορέ)
 
Συμπυκνωμένο Γάλα: Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους από 350 έως 450 γρ. σε μεταλλικά κουτιά και με εύκολο άνοιγμα (easyopen).
 
ΟΜΑΔΑ 3 (Πουλερικά κατεψυγμένα)
 
Κοτόπουλο κατεψυγμένο (ολόκληρο): Να είναι Α΄ ποιότητας και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και να πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων κοτόπουλων. Οι συσκευασίες θα φέρουν με ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να έχουν βγει πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στις Κοινωνικές Δομές της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η υποβολή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων (μακαρόνια, ρύζι, γάλα τύπου εβαπορέ,κοτόπουλο κατεψυγμένο).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19).Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα την 11η/ 08/ 2020 και ώρα 11:30πμ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού με τους πίνακες των ειδών διατροφής, παρέχονται κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 τις εργάσιμες ημέρες από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Βενιανάκη, τηλ. 26910 21777 εσωτ. 202.Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως: www.imkalaig.gr
 
 
Top