ΑΚΙΝΗΤΟ «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ»

Τό ἀκίνητο ὑπό τήν ἐπωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ» περιῆλθε στήν ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά τῶν παρακάτω ἐνεργειῶν:

Ἡ εἰς τήν δεξιάν πλευράν τοῦ εἰσερχομένου εἰς τό κτήριον "ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ" ἀνηρτημένη ἀναθηματική πλάξ, εἰς αἰώνιον μνημόσυνον τοῦ Δωρητοῦ, ἀειμνήστου Ἰωάννου Κουτσούκου.

Α΄. ΔΙΑΘΗΚΗ. Ὁ ἀποβιώσας τήν 24ην-12-1953 Ἰωάννης Γεωργίου Κουτσοῦκος, ἀφῆκε διά Διαθήκης στήν Ἱερά Μητρόπολη: «Ἀνώγειον οἰκίαν … μετά θάνατον … συζύγου μου…». Ἡ Διαθήκη συνετάχθη τήν 6η-3-1947, δημοσιεύθηκε δέ καί κηρύχθηκε "κυρία" ἀπό τό Πρωτοδικεῖο Πατρῶν, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 22/6-2-1954 πράξη του.

Β΄. ΔΩΡΕΑ. Ὁ Δωρεοδότης Ἰωάννης Γεωργίου Κουτσοῦκος, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 4.333/4-8-1948 Συμβολαίου Δωρεᾶς τοῦ Συμβολαιογράφου Αἰγίου, Κωνσταντίνου Μιχ. Μητροπούλου, « … ἀπεφάσισεν … καί δωρεῖται … κείμενον ἀσκεπῆ χῶρον, τουτέστιν τά τε κάτωθι … τοῦ … ἐξώστου … ἐκτάσεως … μέτρων τετραγωνικῶν ἑκατόν εἴκοσι ἤ ὅσης ἐκτάσεως … (120 μ2)» στήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τόν Μακαριστό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κυρό Ἀγαθόνικο Κων. Παπασταματίου, ὡς Δωρεοδόχο. Ἡ ἀξία τῆς δωρεᾶς ἐν ζωῇ, ὑπολογίσθηκε στήν τιμή τῶν 8.000.000 δραχμῶν.

Γ΄. ΑΓΟΡΑ. Διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 4.811/12-2-1987 Συμβολαίου Ἀγορᾶς «Ἰδανικοῦ Μεριδίου Ἀκινήτου» τῆς Συμβολαιογράφου Αἰγίου κας Ἑλένης Κων. Μπουγᾶ, ἀγοράσθηκαν ἀπό τούς Πωλητές: α) Χρῆστο Παναγιωτόπουλο και β) Θεώνη Παναγιωτοπούλου (σύζυγο) τά: «99/300, ἀδιαιρέτως μιᾶς ἀνωγείου κατοικίας μετά τοῦ ὑπ’ αὐτήν γηπέδου της, ἐκτάσεως μέτρων τετραγωνικῶν 127,68 …» ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο. Ἡ τιμή τῆς ἀγορᾶς τῶν ποσοστῶν τοῦ ἀκινήτου, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 6.127.000 δραχμῶν.

Διά τῶν ἀνωτέρω ἐνεργειῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἔγινε "κυρία καί ἐξ ὁλοκλήρου Ἰδιοκτήτρια" τοῦ οἰκοπέδου Ι. Γ. Κουτσούκου, κειμένου ἐπί τῆς ὁδοῦ Κλεομένους Οἰκονόμου, τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου. Στήν θέση αὐτή κατ’ ἀρχάς καί στό πρῶτο δωρηθέν τμῆμα τοῦ οἰκοπέδου, λειτούργησε γιά πολλά χρόνια, ἡ «Αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας» στήν ὁποία πραγματοποιοῦνταν θρησκευτικές ὁμιλίες ἀπό τόν μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Διδάσκαλο, δύο φορές τήν ἑβδομάδα, μία διά τούς ἄνδρες καί μία διά τίς γυναῖκες, ὡς ἐπίσης καί διαλέξεις διακεκριμένων ὁμιλητῶν, θρησκευτικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου, ἀπό εἰδικῶς πρός τοῦτο κληθέντων διαπρεπῶν ὁμιλητῶν. Ἐπίσης γίνονταν διάφορες ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ ἐθνικῶν ἐπετείων καί ἐκδηλώσεις κατηχητικῶν σχολείων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου.

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀποδοχῆς κληρονομίας καί ἀγορᾶς τοῦ ὑπολοίπου τοῦ οἰκοπέδου, ἡ αἴθουσα τῶν ὁμιλιῶν μεταφέρθηκε σέ νέο χῶρο, ἐπί τῶν ὁδῶν Βασιλέως Κωνσταντίνου καί Ρωμανιώλη καί ἄνοιξε ὁ δρόμος πρός ἀξιοποίηση τοῦ οἰκοπέδου.

Το νέο κτήριο, ἀποτελούμενο ἀπό τέσσερεις ὀρόφους καί ὑπόγειο ἐκμισθώθηκε καί ἐχρησιμοποιήθηκε ὡς Δικαστικό Μέγαρο Αἰγίου ἐπί σειράν ἐτῶν καί μέχρι τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἀνεγειρομένου ὑπό τῆς Πολιτείας Δικαστικοῦ Μεγάρου, στήν εἴσοδο τῆς πόλεως. Στή συνέχεια, καί κατόπιν τῆς μεταφορᾶς τῶν Νομικῶν Ὑπηρεσιῶν, νοικιάστηκε ἐκ νέου ἀπό ἑταιρία ἑτοίμων ἐνδυμάτων, καί σήμερα ἐπίσης ἔχει ἐκμισθωθεῖ σέ κατάστημα ἡλεκτρικῶν καί ἡλεκτρονικῶν εἰδῶν.

Ἡ ἐκμίσθωση τοῦ περιγραφομένου ἀκινήτου, κάλυψε καί ἐξακολουθεῖ νά καλύπτει ἀρκετές καθημερινές καί τρέχουσες οἰκονομικές δαπάνες τῶν Ἱδρυμάτων τοῦ Αἰγίου καί τῶν Καλαβρύτων. Ἡ προνοητικότητα, ἡ πολυμερής καί πολυσχιδής σκέψη τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρός, παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες τίς ὁποίες καθημερινά ἀντιμετώπιζε, ὡς ἐπί κεφαλῆς ἑνός πολυποίκιλου πνευματικοῦ, ποιμαντικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου, κατόρθωνε, - τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος - νά ὑπερβαίνει τά ἐμφανιζόμενα ἤ καί ἐπί σκοπόν τοποθετούμενα ἐμπόδια, τά ὁποῖα πρός καιρόν, δηλητηρίαζαν τήν ἐπ’ ἀγαθῷ προσπάθεια.

Top