ΝΕΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἀνεφύησαν προβλήματα δυσλειτουργίας τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ, λόγω τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ νεαρῶν κυρίως γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦσαν νά ἀναθέσουν τήν ἀνατροφή τῶν τέκνων τους, σέ χέρια εἰδικῶν καί κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, οἱ διατιθέμενοι χῶροι στό κτίριο τοῦ "Ἁγίου Χαραλάμπους" ἀπεδείχθησαν ὀλίγοι, διά περαιτέρω αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νηπίων. Τούτων οὕτως ἐχόντων, μόνη θεραπεία καί λύση τοῦ ἀναφυέντος προβλήματος πρόβαλε, ἡ ἐκ θεμελίων κατασκευή ξεχωριστοῦ καινούργιου κτηρίου, ἐφοδιασμένου μέ τόν πλέον σύγχρονο ἐξοπλισμό, διά τήν εἰσδοχή μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ νηπίων καί βρεφῶν ὡς καί τήν πλουσιωτέρα παροχή ὑπηρεσιῶν ἐκ μέρους τοῦ προσωπικοῦ πρός αὐτά.

Ἡ εὐκαιρία δέν ἄργησε, τοῦ Κυρίου βοηθοῦντος, νά δοθῇ. Ὅμορο πρός τόν "Ἅγιο Χαράλαμπο" δενδροπερίβολο, ἰδιοκτησίας κατά 50% ἤ 1/2ου : α) Παναγιώτας συζ. Ξύδη καί β) Οὐρανίας θυγ. Δημ. Ξύδη (ὡς Πωλητριῶν) ἐπωλεῖτο καί ἡ πρόταση ἐξαγορᾶς του διετυπώθη ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος "Ἅγιος Χαράλαμπος" (ὡς Ἀγοραστής), νομίμως ἐκπροσωπουμένου ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο, Ἀξιότιμο Κύριο Παναγιώτη Ἀνδρέου Κουνινιώτη. Τήν 4η Νοεμβρίου 1994, κατόπιν τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας τοῦ χρηματικοῦ ἀντιτίμου, συνετάχθη συμβόλαιο ἀγοραπωλησίας τοῦ περί οὗ ὁ λόγος δενδροπεριβόλου, ἀπό τήν Συμβολαιογράφο Αἰγίου κ. Ἀναστασία Τριανταφυλλοπούλου τοῦ Βασιλείου, λαβόν ἀριθμό 2.848/4-11-1994, ὅπου ὁ χῶρος περιγράφεται ὡς: «… ένα δενδροπερίβολο που βρίσκεται εντός της πόλης του Αιγίου, του Δήμου Αιγίου, στη θέση "Ροκά"… σε πάροδο της δημοτικής οδού Κορίνθου… δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο τ.μ. (2.722 τ.μ.)» ἔναντι ἀντιτίμου, τριάκοντα ἑκατομμυρίων δρχ. (30.000.000. δρχ.).

Ἡ ὁδός διά τήν κατασκευή τοῦ νέου κτηρίου τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, εἶχε, μετά τήν ἀγορά τοῦ χώρου, ἀνοίξει καί πλέον, ἀνεζητοῦντο οἱ χρηματικοί πόροι τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Σταθμοῦ, πέραν τῆς οἰκονομικῆς συμβολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πράγματι: 1). Ἡ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐπιχορήγησε τήν μελέτη τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Νέου κτηρίου τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ, τήν 5η Ἰουλίου 2007, διά τοῦ ποσοῦ τῶν ὀγδοήκοντα ὀκτώ χιλιάδων, τεσσαράκοντα ἑνός εὐρώ καί ἑνός λεπτοῦ (88.041,01 €) ὡς πρώτη δόση.

Ἀκολούθησε: 2). Ὁ Ἀξιότιμος Κύριος Πέτρος Κυριακίδης, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε τήν δωρεά οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου μέ τό ποσόν τῶν διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων Εὐρώ (250.000,00 €) ἐκ τῶν ὁποίων τό Ἵδρυμα μέχρι σήμερα ἔλαβε, πεντήκοντα χιλιάδας Εὐρώ τήν 20η Δεκεμβρίου 2006 (50.000,00 €) καί τήν δευτέραν ἰσόποσο παροχή (50.000,00 € ) τήν 31ην Ἰουλίου 2007.

Ἀφοῦ ἐξαφαλίσθηκε ἡ οἰκοδομική ἄδεια ἀπό τήν διεύθυνση τῆς Πολεοδομίας Αἰγίου μέ ἀριθμό 297/2007, οἱ χωματουργικές ἐργασίες ἄρχισαν (ἐκσκαφή θεμελίων) καί ἡ προετοιμασία διά τήν ἐπίσημη θεμελίωση τοῦ ἔργου.

Οἱ ἐργασίες προχωροῦσαν γοργά, ἐνόσω ὑπῆρχαν χρήματα, καί οἱ ἐπισκέπτες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι γονεῖς ἤ καί οἱ διερχόμενοι πλησίον τοῦ "Ἁγίου Χαραλάμπους", παρατηροῦσαν τήν πορεία τῶν ἔργων, καθώς καί τήν ἁλματώδη ἐξέλιξή τους.

Σέ σύντομο χρονικό διάστημα, ὁλοκληρώθηκε ἡ θεμελίωση καί ἄρχισε νά ἀναδεικνύεται τό νέο κτίσμα. Ἀκολούθως παρουσιάστηκε ὁ τσιμεντένιος σκελετός καί συνεχίστηκε τό ἔργο μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς τοιχοποιΐας καί τήν τοποθέτησητῆς στέγης, διά τήν παρουσία τοῦ ὁποίου, οἱ ἀμύητοι ρωτοῦν:

- «Τί καινούργιο κτίζει ὁ Δεσπότης;»

Ἔφθασαν οἱ δύσκολοι καιροί. Οἱ χρηματικοί πόροι στέρεψαν. Τό κτήριο τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ, σταμάτησε τήν οἰκοδομική του πρόοδο. Γονεῖς καί νήπια ἀναμένουν. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρατηροῦν τήν ἀπουσία ἔργων καί διερωτῶνται. Τό "ὄνειρο" τό ὁποῖο παρακολουθοῦσαν νά προχωρᾷ πρός τήν ὁλοκλήρωσή του, παραμένει ἀδρανές καί στάσιμο. Βλέπετε, «οἱ καιροί οὐ μαινετοί.» Καί ἐμεῖς οἱ γνωρίζοντες σκεπτόμεθα: «Ἄραγε, δέν ὑπάρχει κάποιος Καλός Σαμαρείτης νά βοηθήσει; Δέν εὑρίσκεται ἕνας ἀπό τούς πολλούς οἱ ὁποῖοι διαθέτουν τά οἰκονομικά μέσα νά ἀναλάβει τήν ἀποπεράτωση τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοῦ ἔργου, τό ὁποῖο στίς δύσκολες στιγμές τίς ὁποῖες ὅλοι βιώνουμε, θά χορηγοῦσε ἀνάσα καί χεῖρα βοηθείας σέ πολλές οἰκογένειες καί θά διέπλαθε ἦθος στήν νέα γενιά;

Top