ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Από το 2010 λειτουργεί στο Αίγιο Σχολή Γονέων, η οποία σκοπό έχει:
1. Να παρουσιαστούν στους γονείς τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής οικογένειας
2. Να βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
3. Να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
4. Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
5. Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
6. Να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
7. Να ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ιδίων και των παιδιών τους
8. Να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους της εν Χριστῷ διαπαιδαγώγησης και νουθεσίας των παιδιών τους ανάλογα με την ηλικία τους
9. Να γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
10. Να γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
11. Να βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
12. Να παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
13. Να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ἈμεΑ
Τις σεμιναριακές αυτές ομιλίες αναπτύσσουν ειδικευμένοι ομιλητές από το χώρο της Εκκλησίας, της Ψυχολογίας, της Ιατρικής, της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης κ.ἄ. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον είναι άμεσο. Η Σχολή διαθέτει παράρτημα στα Καλάβρυτα.

Top