ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ


Τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀνακύπτουν ἐντός τῶν ἐνοριῶν καί τῆς κοινωνίας γενικώτερα ἀποτελοῦν τή θεματολογία τῶν ἱερατικῶν συνάξεων τίς ὁποῖες ὁ Μητροπολίτης μας συχνά συγκαλεῖ τόσο στό Αἴγιο, ὅσο καί στά Καλάβρυτα. Κατά τήν διάρκεια τῶν συνάξεων γίνονται εἰσηγήσεις ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἤ κάποιον ἐντεταλμένο πρός τοῦτο ἱερέα, καί στή συνέχεια ἀκολουθεῖ διαλογική συζήτηση. Οἱ συνάξεις αὐτές καταλήγουν σέ ἀποφάσεις δράσεως καί ἐφαρμογῆς πάνω σέ θέματα διοικητικά, λειτουργικά, ἐνοριακά, ἐθνικά, κοινωνικά κ. ἄ. Οἱ ἱερατικές συνάξεις ἀποτελοῦν ἐπίσης μία προσπάθεια ἐπικοινωνίας τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τούς κληρικούς του, ἀλλά καί τῶν κληρικῶν μεταξύ τους, νιώθωντας μία μεγάλη πνευματική οίκογένεια. Ἀξίζει στό σημεῖο αὐτό νά σημειώσουμε ὅτι κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου ξένισε τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας ἡ πρωτοφανής ἐφαρμογή τῶν κληρικολαικῶν συνάξεων τῶν ἐνοριῶν. Σκοπό εἶχαν τόν συμπροβληματισμό κκαί λαοῦ πάνω σέ προβλήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦσαν τή ζωή ἤ προσπαθοῦσαν νά βελτιώσουν τη λειτουργία τῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας. Στίς συνάξεις αὐτές τό λαικό στοιχεῖο ἀπέδειξε πόσο κοντά ευρίσκεται στούς πνευματικούς ταγούς του καί πόσο προβληματίζεται σέ θέματα πίστεως, λατρείας καί ζωῆς. Οἱ συνάξεις αὐτές εἶχαν ὑποστηρικτικό ρόλο στή ζωή τῆς ἐνορίας.

Top