ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


Στό πλαίσιο τῆς προσπάθειας γιά τή δημιουργία ἑνός δικτύου κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ὁ Δῆμος Αἰγιαλείας καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀναπτύσσουν πρωτοβουλίες καί ὑλοποιοῦν δράσεις γιά τήν ἐνίσχυση τῶν εὐάλωτων κοινωνικά καί οἰκονομικά ὁμάδων μέ σκοπό νά παρέχει ὑπηρεσίες πού ἐξυπηρετοῦν τίς βασικές ἀνάγκες τῶν ἐν λόγω πληθυσμιακῶν ὁμάδων.
Μία ἀπό αὐτές εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φαρμακείου γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας. Το Κοινωνικό Φαρμακεῖο ἀποτελεῖ δομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου καί ἔχει ὡς σκοπό νά βοηθήσει ἀνασφάλιστους πολίτες καί μετανᾶστες, πού ζοῦν στήν περιοχή τοῦ Δήμου Αἰγιαλείας, μέ τήν παροχή δωρεάν Πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Ἡ διαχείριση τοῦ Κοινωνικοῦ Φαρμακείου γίνεται ἀπό τόν ἑκάστοτε Ἀντιδήμαρχο Κοινωνικῆς Προστασίας, ἕναν ἐκπρόσωπο ἀπό τόν Φαρμακευτικό Σύλλογο Αἰγιαλείας, ἕναν ἐκπρόσωπο ἀπό τόν Ἰατρικό Σύλλογο, ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης καί ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ Διανεμητικοῦ Λογαριασμοῦ Φαρμακοποιῶν Αἰγιαλείας καί ἡ λειτουργία του στηρίζεται στήν συνεργασία ἐθελοντῶν Φαρμακοποιῶν καί ἄλλων ἐθελοντῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς ἀνωτέρω ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς διοίκησης. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ἡ πολύτιμη προσφορά σέ φάρμακα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Κοινωνικό μας Φαρμακεῖο.
Τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο Αἰγιαλείας στεγάζεται στό Αἴγιο στήν ὁδό Ἁγίου Μελετίου & Φανέλλη καί λειτουργεῖ γιά τούς δικαιούχους κάθε Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 ἕως 12.00.

Top