Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος έτους 2021 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ

iervnymos4

 

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶςἹερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

“Δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτιἈνέστη ὁ Χριστός ὡς παντοδύναμος.”

Γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα μέ τή χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί τήν πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, τήν Ἀνάστασητοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον μέ νηστεία καί προσευχή, ὅπως ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει, διανύσαμε τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί μέ συντριβή ψυχῆς συμπορευτήκαμε μέ τόν Νυμφίο Χριστό κατά τήν Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν Του.

Κατά τή λαμπροφόρα αὐτή ἡμέρα ὁ Χριστεπώνυμος Ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ χαίρεται καί ἀγάλλεται, καθώς τό εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας καταυγάζει καί ἀνακαινίζει τή ζωή του.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογία μέσα ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς Ἀνάστασης, νά εφοδιαστοῦμε μέ νέες δυνάμεις, καθώς μποροῦμε νά μεταβοῦμε ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν μας στή χριστοδώρητη ἐλευθερία, ἀπό τήν ἁμαρτία στή μετάνοια, ἀπό τήν πτώση στήν ἔγερση καί ἀπό τόν θάνατο στήν Ἀνάσταση.

Κατά τήν τερπνή αὐτή καί πανσεβάσμια ἡμέρα, τήν “κλητήν καί ἁγίαν”  ἡμέρα τοῦ Πάσχα, οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου ἀνοίγουν καί ὅλοι οἱ πιστοί εἰσέρχονται στή χαρά τοῦ Κυρίου τους. Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὀφείλουμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἀγάπης τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος γιά τή σωτηρία μας Ζωοδότου Χριστοῦ.

Ἄς μείνουμε κοντά Του, μένοντας κοντά στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀπο τελεῖ τό Σῶμα Του. Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῆς δωρεᾶς Του, μετέχοντας τακτικά στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐφόσον, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει “ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κ ἀγώ ἐν αὐτῷ” (Ἰωάν. 6, 56).

Ἄς προσευχηθοῦμε νά λάμψει στίς ψυχές μας τό ἀν έσπερον Φῶς, νά τίς πλημμυρίσει μέ ἀγάπη, φιλανθρωπία, ταπείνωση, εἰλικρινῆ μετάνοια, συγχωρητικότητα ἀλλά καί μέ σθένος, γιά νά ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια σέ κάθε πρόσκομμα, πού συναντᾶμε στόν δρόμο μας.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἀρκεῖ νά ἀκολουθήσουμε τόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μᾶς προτρέπει νά μετάσχουμε στήν ἀναστάσιμη χαρά μέ καθαρή καρδιά, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά πάθη, τήν ὀλιγωρία καί τόν φόβο καί νά απολαύσουμε τά ἀγαθά, πού πλουσιοπάροχα καί συγχωρητικά ὁ Ἀναστημένος Χριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, ὡς πρόγευση τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ἰδιαιτέρως τώρα, πού ἡ παγκόσμια κοινότητα ἐξακολουθεῖ νά πλήττεται ἀπό τήν ὑγειονομική κρίση καί νά διέπεται ἀπό σύγχυση, κόπωση, φόβο καί ἄγχος, ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι, τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης νά φωτίσει τήν ὁδό τῆς πίστης, τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐμπιστοσύνης στό θεῖο θέλημα, ἀρετές, πού ἀποτελοῦν τήν πραγματική διέξοδο ἀπό ὁποιοδήποτε τέλμα.

Ἄς ἀνοίξουμε διάπλατα τίς καρδιές μας, γιά νά πλημμυρίσουν ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Ζωοδόχου Τάφου καί ἄς παρακαλέσουμε τον Κύριο μέ εἰλικρινῆ ταπείνωση, νά μᾶς συγχωρεῖ καί νά λαμπρύνει μέ τό Φῶς τῆς Ἀνάστασής Του τίς ζωές ὅλων μας. Φῶς, πού θά διαλύσει κάθε φόβο, πανικό καί ἀπειλή, ἀπ’ ὅπου καί νά προέρχονται αὐτά.

Ἄς τηρήσουμε τίς ἐντολές Του, πού είναι ὁ μόνος ἀσφαλής δρόμος γιά τή θεραπεία τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας μέσα στό πνευματικό ἰατρεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

“Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω». Νά μήν ταράζεται ἡ καρδιά σας καί νά μήν δειλιάζετε, μᾶς ενθαρρύνει ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας. Ἄς Τόν ἐμπιστευθοῦμε, ἀδελφοί μου, μέ ἀληθινή ἀγάπη στήν καρδιά μας.

Τόν τελευταῖο χρόνο μέσα ἀπό τή στέρηση τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς καί τήν ὀδύνη πού βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, ἴσως εἶναι εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσουμε τελικά πόσο πολύ ἀξίζει ἡ πίστη καί ἡ συμμετοχή μας στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία. Πόση ἀνάγκη ἔχουμε νά τρεφόμαστε πνευματικά ἀπό τά Μυστήρια της ἉγίαςἘκκλησίας μας.

Εἶναι καιρός γιά ὅλους μας νά ἀναλογιστοῦμε, μήπως ζούσαμε τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα μέχρι τώρα ὡς ἕνα ἔθιμο ἤ ἀπό συνήθεια; Μήπως πηγαίναμε στήν Ἐκκλησία «γιά τό καλό» ἤ γιά τό «φαίνεσθαι»; Μήπως μόλις ἀκούγαμε τό «Χριστός Ανέστη» φεύγαμε ἀπό τούς ναούς μας ἀσυγκράτητοι γιά τό πασχαλινό τραπέζι χωρίς νά μετέχουμε στήν πνευματική τρυφή τῆς Θείας Κοινωνίας κατά τήνἈναστάσιμη Θεία Λειτουργία;

Ἀδελφοί μου, τό φετινό Πάσχα ἄς ἑνώσουμε τίς προσευχές μας γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας, πού δοκιμάζονται καί δίνουν τόν δικό τους προσωπικό ἀγῶνα ζωῆς. Γιά κείνους, πού βρίσκονται στό κρεβάτι του πόνου, γιά ὅσους ὑποφέρουν γιά τήν ἀπώλεια δικῶν τους ἀνθρώπων, γιά τούς γιατρούς μας καί τό προσωπικό τῶν Νοσηλευτικῶν μας Ἱδρυμάτων, πού θυσιάζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς λοιμικῆς νόσου.

Εν τέλει ἄς προσευχηθοῦμε καρδιακά, ὥστε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, νά φέρει φέτος στή δοκιμαζόμενη πατρίδα μας ἀλλά καί στόν κόσμο ὁλόκληροτή λύτρωση ἀπό τά δεινά, τήν παρηγοριά καί τήν ἐλευθερία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μετά πασχαλίων εὐχῶν καί προσρήσεων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καλαβρύτων καίΑἰγιαλείαςἹερώνυμος

Top